482 45 832 post@abregnskap.no

I det nye forslaget til statsbudsjett for 2020 vil regjeringen øke støtten til fou-investeringer i bedriftene, ved å endre skattefunn-ordningen. Dette gjelder blant annet at timesatsen for egenutført fou øker fra 600 til 700 kroner. I tillegg foreslår regjeringen en felles øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner for egenutført og innkjøpt fou. Det ble også lagt frem forslag om felles fradragssats på 19%, uavhengig av bedriftsstørrelse.

Endringer i verdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper og ved omvendt mor-datter fusjon eller forenklet fusjon
nystiftede selskap har særskilte regler om formuesverdsettelse av aksjer, som regjeringen ønsker å fjerne. I dagens metode verdsettes aksjer til pålydende og overkurs. Nytt forslag vil gjøre at aksjene verdsettes etter ordinære verdsettelsesregler, som gjelder ikke-børsnoterte selskaper per utgangen av inntektsåret. I tillegg vil det bli en forskyvning i verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskaper, som er eller har vært involvert i omvendt mor-datterfusjon eller forenklet fusjon. ved å unngå enkle tilpasninger i selskapsstrukturen, reduseres formuesverdien i ikke-børsnoterte selskap.